zionsem@jafi.org לפרטים נוספים

 

ההרשמה לשנת 2017 נסגרה

בעצם הכנסתי פרטיי לדף, אני מאשר/ת ומסכים/ה כי הפרטים שמסרתי  ישמרו במאגר המידע של הסוכנות היהודית לא"י וישמשו אותה ו/או את חברות בנות שלה לצורך משלוח דוא"ל בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי. ידוע לי כי אינני חייב/ת למסור את המידע.